برندگان حذف قبض

نحوه دریافت جوایز متعاقبا" اعلام می گردد.

RowTelPointNote
59433180566نيم سکه
45363187986نيم سکه
55383440256نيم سکه
50373905067نيم سکه
63444511056نيم سکه
64444526547نيم سکه
42362560527نيم سکه
463641371610نيم سکه
57387752926نيم سکه
67445937147نيم سکه
76542341857نيم سکه
44362939679نيم سکه
41323002466نيم سکه
47367861456نيم سکه
43362694816نيم سکه
48372337196نيم سکه
51374408146نيم سکه
75542334046نيم سکه
72536446306نيم سکه
65445285479نيم سکه
66445321968نيم سکه
80544972766نيم سکه
78544940206نيم سکه
79544942808نيم سکه
58432286007نيم سکه
77544403706نيم سکه
70533331486نيم سکه
73538870437نيم سکه
69533193206نيم سکه
53382328696نيم سکه
52382118166نيم سکه
62443466506نيم سکه
61434460516نيم سکه
60434423096نيم سکه
68523465486نيم سکه
71533588226نيم سکه
56387324698نيم سکه
54382412996نيم سکه
49373088837نيم سکه
74542243976نيم سکه
25364845647دوچرخه
36526264396دوچرخه
32434740606دوچرخه
22323604736دوچرخه
23326027246دوچرخه
27387531066دوچرخه
37528237809دوچرخه
28387748936دوچرخه
31434673916دوچرخه
21322838689دوچرخه
35525155628دوچرخه
38532204428دوچرخه
34443496116دوچرخه
39538246276دوچرخه
26382305816دوچرخه
33435286648دوچرخه
29422217139دوچرخه
40538317926دوچرخه
24326258456دوچرخه
304252689410دوچرخه
23635383310تبلت
1363078726تبلت
18536841946تبلت
5377600486تبلت
14443506297تبلت
13443461126تبلت
195426107010تبلت
6383262026تبلت
3367437636تبلت
16522544196تبلت
20543254386تبلت
10434501756تبلت
17527792628تبلت
7384049576تبلت
12443347826تبلت
8387568256تبلت
9432229226تبلت
4374002886تبلت
15522441146تبلت
114362413010تبلت

font-family: 'yekan';