راهنمای مشترکین

راهنماي خدمات قابل ارائه توسط دفاتر خدمات ارتباطي

ثبت نام تلفن ازطريق دفاتر خدماتي در صورت مثبت بودن پاسخ بررسی امکانات در دفاتر خدمات ارتباطی به شرح ذیل نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.
نحوه ثبت نام
 • حضورمتقاضي با ارايه مدرك شناسايي معتبر(شناسنامه ،كارت ملي ،گذرنامه) با تصوير شناسنامه
 • اخذ تصويرشناسنامه
 • ارائه تصوير كارت پايان خدمات ازمتولدين54/1/1 به بعد ياكارت معافيت دائم وياكارت معافيت موقت درمدت اعتبارآن ويا گواهي اشتغال به تحصيل ويا گواهي صادره از نيروي انتظامي مبني براستخدام درنيروي مذكور وهمچنين تصوير يا گواهي اشتغال به تحصيل و يا تعهد خدمت دروزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، سازمان كشتيراني، آموزش فنون هواپيمايي و تصوير دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت درمدت اعتبارآن
 • تكميل فرم مربوط به آدرس و كدپستي ( فرم نمونه الف ارائه شده توسط پاسخگو )
 • واريز مبلغ و ديعه براساس تعرفه جاري به شماره حساب بانكي اعلام شده از سوي مخابرات(دفتر) و ارايه فيش پرداختي تعرفه جاري : 540000 ریال
 • شايان ذكراست درزمان اعلام ثبت نام عمومي كه ازطريق اداره پست انجام مي‌گيرد متقاضيان محترم بايستي به باجه پستي موردنظر مراجعه و مراحل ثبت نام را در آنجا انجام دهند. مدت ثبت نام بعد از تحويل مدارك به پاسخگو 15 دقيقه
تغييرنام تلفن به صورت مستقيم(باحضورمالك)
 • حضورمالك وخريدار باارايه مدرك شناسايي معتبر(شناسنامه،كارت ملي،گذرنامه)
 • ارائه تصوير شناسنامه
 • ارائه تصوير كارت پايان خدمات ازمتولدين1/1/54به بعدو يااخذ تصوير مدارك(مطابق بنديك ثبت نام تلفن)
 • تكميل فرم مربوطه كه توسط پاسخگو دراختيار مشترك قرار مي‌گيرد
 • ارايه آخرين قبض پرداختي(اخذاصل قبض وبرابراصل نمودن قبض موصوف توسط پاسخگو كه تصويرآن تحويل خريدار مي گردد واصل آن ضميمه سابقه مي شود) - - شايان ذكراست مبلغ 20000 ريال بابت هزينه تغيير نام در قبض دوره بعد مشترك منظور مي‌گردد.
محدوده یا دامنه واگذاری سرویس
در مرکز استان اداره فروش مشتریان خانگی و در ادارات شهرستان‌ها توسط امور مشترکین اداره شهرستان مربوطه انجام می‌گردد.
font-family: 'yekan';