شماره های رند

گروه بندی شماره های رند توابع شیراز (مزایده جدید)
لیست شماره های رند به همراه قیمت پایه. *****(قیمت ها به ریال می باشد)*****جهت دریافت فایل شماره های رند روی نام مرکز موردنظر کلیک نمایید.
گروه بندی شماره های رند شیراز به تفکیک مرکز (تاریخ این مزایده به اتمام رسیده است.)
لیست شماره های رند به تفکیک مراکز به همراه قیمت پایه. *****(قیمت ها به ریال می باشد)*****

نام مرکزپیش شماره مراکز تلفنینام مرکزپیش شماره مراکز تلفنی
ابوذر3236-3235-3234-3233-3232-3231-3230فیاض بخش3735-3726-3725
حافظ3242-3229-3228-3227-3226-3225مدرس3743-3742-3741-3740-3724-3723-3722-3721-3720
کامیاب3224-3223-3222سعدیه3734-3733-3732-3731-3730
ولیعصر3649-3648-3647-3646-3629-3628-3627-3626وصال3753-3752-3751-3750
دستغیب3637-3363-3635-3634-3625-3624-3623سلمان3831-3830-3821-3820
ایمان3633-3632-3631-3630امیرکبیر3844-3843-3833-3832
غدیر3650-3622-3621-3620آزادگان3835-3834-3826-3825-3824
صدرا3643-3641پیشاهنگ3841-3840
اکبرآبادقصرقمشه
حضرتی3739-3738-3737-3736GSM