شماره های رند

گروه بندی شماره های رند توابع شیراز
لیست شماره های رند به همراه قیمت پایه. *****(قیمت ها به ریال می باشد)*****
گروه بندی شماره های رند شهرستان ها
لیست شماره های رند به همراه قیمت پایه. *****(قیمت ها به ریال می باشد)*****
گروه بندی شماره های رند توابع شهرستان ها
لیست شماره های رند به همراه قیمت پایه. *****(قیمت ها به ریال می باشد)*****
گروه بندی شماره های رند شیراز به تفکیک مرکز
لیست شماره های رند به تفکیک مراکز به همراه قیمت پایه. *****(قیمت ها به ریال می باشد)*****

نام مرکزپیش شماره مراکز تلفنینام مرکزپیش شماره مراکز تلفنی
ابوذر3236-3235-3234-3233-3232-3231-3230فیاض بخش3735-3726-3725
حافظ3242-3229-3228-3227-3226-3225مدرس3743-3742-3741-3740-3724-3723-3722-3721-3720
کامیاب3224-3223-3222سعدیه3734-3733-3732-3731-3730
ولیعصر3649-3648-3647-3646-3629-3628-3627-3626وصال3753-3752-3751-3750
دستغیب3637-3363-3635-3634-3625-3624-3623سلمان3831-3830-3821-3820
ایمان3633-3632-3631-3630امیرکبیر3844-3843-3833-3832
غدیر3650-3622-3621-3620آزادگان3835-3834-3826-3825-3824
صدرا3643-3641پیشاهنگ3841-3840
اکبرآبادقصرقمشه
حضرتی3739-3738-3737-3736GSM