مدیر و مشاورین مخابرات منطقه فارس

سرپرست مخابرات منطقه فارس

فرشید ایزدی

نام ونام خانوادگي : فرشید ایزدی
سمت : سرپرست مخابرات منطقه فارس
سال تولد : 1352/06/06
مدرك تحصيلي : فوق لیسانس برق و مخابرات
تاريخ استخدام : 1377/10/09
سمت ها تا کنون:
کارشناس نگهداری سوئیچ راه دور
رئیس مرکز سوئیچ راه دور مرودشت
رئیس مرکز سوئیچ بین الملل
مدیر نگهداری و پشتیبانی ارتباطات راه دور
رئیس اداره کنترل و مدیریت سیستم های مخابراتی
معاون نگهداری و پشتیبانی فنی شرکت مخابرات استان فارس
معاونت شبکه مخابرات منطقه فارس

نام ونام خانوادگي : محمد حبیب اللهی
سمت : مشاور مدیر مخابرات منطقه فارس در امور کسب و کار
سال تولد : 1346
مدرك تحصيلي: ليسانس مدیریت صنعتی
تاريخ استخدام : 71/02/12
سوابق مديريتي :
رئیس اداره تدارکات وخدمات
مدیر مالی واقتصادی
عضو هیأت مدیره شرکت مخابرات استان فارس

نام و نام خانوادگی : حمید رضا همتی
سمت : مشاور مدیر مخابرات منطقه فارس در امور فنی
سال تولد : 1347
مدرك تحصيلي : ليسانس الكترونيك
فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات(IT)
تاريخ استخدام :70/7/20
سوابق مديريتي :
مدیر مخابرات شهرستان كازرون
مديرمخابرات شهرستان لارستان
رئيس اداره مخابرات ناحيه 3شيراز
رئيس اداره بازرسی ،ارزيابي عملکرد وپاسخگويي به شكايات
عضو هیأت مدیره شرکت مخابرات استان فارس

font-family: 'yekan';