اثبات خطرناک بودن پرتوهای ساطع شده از دکل های مخابراتی نیاز به تحقیقات بیشتری دارد