مهندس روزگار در سمینار آموزشی FTTH: توانمند سازی نیروی انسانی از الزامات اجرایی ره نگاشت تحول پنج ساله است