قدرت اله محمدی سرپرست اداره مخابرات شهرستان فیروزآباد شد.