دیدار مدیر مخابرات منطقه فارس با مدیر کل ثبت احوال استان فارس