مدیر مخابرات منطقه فارس: اساتید دانشگاه برای آموزش پرسنل به مخابرات می آیند.