برگزاری همایش منطقه ای مدیران و روسای بازرسی شرکت مخابرات ایران و مناطق مخابراتی “گروه یک” در استان فارس