برگزاری اردوی فرهنگی، ورزشی ویژه فرزندان پسر همکار در مخابرات منطقه فارس