کسب مقام دوم مسابقات قهرمانی شطرنج کارگران استان فارس استان توسط همکار مخابراتی