برگزاری جشنواره بوی ماه مهربان در مخابرات منطقه فارس