برگزاری مراسم قرعه کشی جوایز طرح “قبض الکترونیکی تلفن ثابت”در مخابرات منطقه فارس