برگزاری مسابقات تنیس نیمه پیشرفته در مخابرات منطقه فارس