رفع مشکل آنتن دهی تلفن همراه درفارس تا پایان امسال