برگزاری همایش آموزشی LTE و CRM با حضور مجموعه دفاتر پیشخوان خدمات دولت در مخابرات منطقه فارس