اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران معرفی شدند