مصاحبه مدیر مخابرات منطقه فارس با برنامه تلویزیونی دستاوردهای شبکه استانی فارس