ویژه نامه الکترونیکی دانش آموزان ممتاز، فرزندان کارکنان مخابرات منطقه فارس منتشر شد