برگزاری جشنواره ” عطر بهاران” در مخابرات منطقه فارس