بررسی وضعیت ارتباطی شهرستان های فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین با حضور وزیر ارتباطات