بازدید سر زده سرپرست مخابرات منطقه فارس از مراکز مخابراتی شهرستان کازرون