به دستور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران/ وضعیت کارکنان قراردادی استخدامی سال ۱۳۹۲ به استخدام دائم تغییر می کند