مهندس سید مجید صدری اعلام کرد: اجرای قانون حفظ حقوق پست سازمانی برای ایثارگران و جانبازان