دیدار سرپرست مخابرات منطقه فارس با رئیس کل دادگستری استان فارس