دیدار سرپرست مخابرات منطقه فارس با ایثارگران شاغل در مخابرات منطقه فارس