برگزاری محفل انس با قرآن با حضور پرسنل بسیجی مخابرات منطقه فارس