حضور پر شور کارکنان مخابرات منطقه فارس در راهپیمایی روز جهانی قدس