بازدید سر زده سرپرست مخابرات منطقه فارس از اداره مخابرات شهرستان زرین دشت